มาตรการส่งเสริมการลงทุนกับ BOI เมื่อติดโซล่าเซลล์

ขั้นตอนการขอรับการส่งเสริม และสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการขอรับการส่งเสริมการลงทุนเมื่อติดตั้งโซล่าร์เซลล์ สิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ เช่น การยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบุคคล การยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร และวัตถุดิบ/วัสดุจำเป็น และสิทธิประโยขน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรเช่น การบริการอำนวยความสะดวกในการนำช่างฝีมือ และผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม รวมทั้งการให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแก่นักลงทุนในการดำเนินการตามโครงการ 
 
บัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ธุรกิจที่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนนั้น ต้องเป็นกิจการที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กิจการผลิตเพื่อการส่งออก กิจการที่ใช้ทุนแรงงานหรือบริการในอัตราที่สูง หรือกิจการที่ใช้ผลผลิตทางการเกษตร หรือทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ และกิจการนั้นยังไม่มีในราชอาณาจักร หรือมีแต่ไม่เพียงพอ หรือมีกรรมวิธีที่ไม่ทันสมัย เราสามารถตรวจสอบประเภทการส่งเสริมได้จากการดาวน์โหลดคู่มือ ( http://www.boi.go.th/index.php?page=guides ) ฟรี !! ซึ่งจะบอกถึงประเภทการให้การส่งเสริมต่างๆ
หน้าปกหนังสือคู่มือขอรับการส่งเสริมการลงทุน
รูป คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
(ที่มา : www.boi.go.th)
 
บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน 
หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 
หมวด 2 เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน 
หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา 
หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 
หมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
หมวด 6 เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก 
หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค
 
1. วิธีการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ผู้สนใจและประสงค์จะขอรับการส่งเสริมการลงทุน กรอกแบบฟอร์มคำขอรับการส่งเสริม (กกท.01) ได้ที่ศูนย์บริการลงทุน ทั้งนี้ เมื่อกรอกคำขอในแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ให้ยื่นคำขอจำนวน 2 ชุด ที่สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภูมิภาค หรือสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ และทำสำเนา คำขออีก 1 ชุด เพื่อผู้ขอรับการส่งเสริมเก็บไว้เป็นสำเนา หรือสามารถส่งเอกสารออนไลน์ก็ได้ เมื่อติดตั้งโซล่าร์เซลล์นั้นจะเป็นการขอประเภท
มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิต “มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต” เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการอยู่แล้วในปัจจุบัน ทั้งกลุ่มที่ได้รับและไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุนให้เกิดการลงทุนเพิ่มเพื่อ ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา รวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
 
ประเภท 1 มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยผู้ยื่นขอจะต้องเสนอแผนการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงาน การนำพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการ หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 
ซึ่งการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการจะมีเงื่อนไข คือ จะต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อให้มีการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการตามสัดส่วนที่กำหนด เมื่อเทียบกับพลังงานรวม
 
คำขอรับการส่งเสริมการลงทุน
 
2. การพิจารณาโครงการที่ขอรับการส่งเสริม 
สำนักงานจะพิจารณาคำขอรับการส่งเสริมให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันทำการ นับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอพร้อมด้วยเอกสาร และหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาครบถ้วน ส่วนคำขอรับการส่งเสริมที่มีขนาดการลงทุน ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไปที่ผลิตเพื่อการจำหน่ายภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่จะต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณา ซึ่งจะใช้เวลาเพิ่ม ขึ้นอีก 30 วัน รวมเป็นประมาณ 90 วันทำการ
 
Timeline การขอรับการส่งเสริม
รูป องค์รวมในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
(ที่มา : www.boi.go.th)
 
3.การแจ้งมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติการส่งเสริม หลังจากคำขอรับการส่งเสริมได้ผ่านการพิจารณาแล้ว สำนักงานเลขานุการกรมจะแจ้งมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้การส่งเสริมแก่ผู้ขอให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ
 
4. การออกบัตรส่งเสริม ผู้ขอรับการส่งเสริมจะต้องตอบรับมติให้การส่งเสริมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติ หากไม่สามารถตอบรับมติภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถขอขยายเวลาตอบรับมติและขอขยายเวลาเพื่อส่งเอกสารประกอบการออกบัตร ส่งเสริมได้ เมื่อตอบรับแล้วจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการออกบัตรส่งเสริม ตามที่สำนักงานกำหนดไว้ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันตอบรับมติได้ที่สำนักเลขานุการกรม
 
หน้าบัตรการส่งเสริมการลงทุน
 
รูป บัตรส่งเสริมการลงทุน ได้รับเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมด
 
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจาก BOI คือ
 
1.สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี เช่น ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบในการผลิตรวมทั้งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
2.สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี เช่น ให้ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวที่เป็นช่างฝีมือ หรือผู้ชำนาญการเข้ามาทำงาน รวมทั้งอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ ในที่ดินเพื่อประกอบกิจการ
ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.boi.go.th http://boiadvisor.blogspot.com/2013/02/boiinvestment.html https://www.facebook.com/greataccounting