ขั้นตอนการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

ในปัจจุบันการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบรูฟท็อป ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การใช้งานกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือกับบ้านเรือนที่พักอาศัย โดยทั่วไปแล้วขั้นตอนในการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ จะมีขั้นตอนในการติดตั้งหลักๆอยู่ 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ นั่นคือ
1. การสำรวจก่อนการติดตั้ง
2. การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์
3. การตรวจสอบหลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จ 
 
 
 
ขั้นตอนสำรวจก่อนการติดตั้ง
 
ก่อนทำการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ทุกครั้งจะมีการสำรวจบริเวณและพื้นที่ในการติดตั้งอย่างละเอียดเพื่อที่จะสามารถออกแบบระบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน และเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหลังการติดตั้ง
 
1.สำรวจพื้นที่บนหลังคาเพื่อกำหนดจุดที่จะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
2.สำรวจจุดติดตั้งอินเวอร์เตอร์ และตู้ไฟฟ้าของระบบ โซล่าเซลล์ พร้อมวัดขนานพื้นที่เพื่อการติดตั้งที่เหมาะสมมากที่สุด
3.สำรวจจุดที่จะเดินท่อร้อยสายไฟ จากแผงโซล่าเซลล์ ไปยังห้องอินเวอร์เตอร์
4.ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อของระบบโซล่าเซลล์ กับระบบไฟฟ้าหลักของอาคาร
 
 
ขั้นตอนการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์
 
 
1.การติดตั้งโครงสร้างที่รองรับแผงโซล่าเซลล์ (Mounting)
2.การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ตามแบบที่ทำการออกแบบไว้
3.การติดตั้งตู้ไฟฟ้าของระบบโซล่าเซลล์
4.การติดตั้งเครื่องอินเวอร์เตอร์
5.การติดตั้งท่อร้อยสายไฟและการเดินสายไฟจาก แผงโซล่าเซลล์ไปยังจุดติดตั้งตู้อินเวอร์เตอร์
6.การเชื่อมต่อระบบโซล่าเซลล์เข้ากับระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
 
 
 
 
ขั้นตอนการตรวจสอบหลังการติดตั้งแล้วเสร็จ
1.ทดสอบเปิดระบบเพื่อดูความเรียบร้อยของระบบที่ทำการติดตั้งไป
2.ตรวจสอบการความเรียบร้อยหลังติดตั้งแผงโซล่าเซลล์