การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)

By WANNAKARN May 17, 2018 บทความที่น่าสนใจ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4),การติดตั้งแผงโซล่า

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 12 กำหนดให้ผู้ประกอบการกิจการโรงงานจำพวก ที่ 3 ซึ่งรวมถึงโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก และโรงงานทั่วไปที่มีการผลิตพลังงานไฟฟ้าต้องได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต โดยมิให้ผู้ใดตั้งโรงงานก่อนได้รับอนุญาต และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยโรงงาน นอกจากนี้จะต้องเป็นไปตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1) สำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์

By WANNAKARN May 07, 2018 บทความที่น่าสนใจ ใบอนุญาต,โซลล่าเซลล์,การติดตั้งโซล่าเซลล์

การขอใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า ( อ.1) ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ใช้สำหรับในการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการการผลิตไฟฟ้า

ใบอนุญาติสำหรับติดตั้งโซล่าเซลล์ มีอะไรบ้าง?

By WANNAKARN April 18, 2018 ข่าวสาร ใบอนุญาต,โซลล่าเซลล์,การติดตั้งโซล่าเซลล์,พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

โซลล่าเซลล์ หรือระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษแก่สิ่งแวดล้อม ในปี 2561 ผมเริ่มมองเห็นว่ามีความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย มีหลายโครงการและหลายๆโรงงานเริ่มติดตั้งกันเยอะพอสมควร หลายๆติดตั้ง และใช้งานกันโดยไม่ทราบว่าก่อนที่จะทำการติดตั้งนั้น เราจำเป็นจะต้องมีการขออนุญาตหรือแจ้งให้กับ แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ทราบก่อน

โครงการ Energy Point คืออะไร ?

By WANNAKARN April 02, 2018 ข่าวสาร Energy Points,การสะสม Energy Point,โครงการ Energy Point

หลายๆอุตสาหกรมมอาจจะยังไม่ทราบข่าวดี จากการที่สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้รับการ สนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและ แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้ดำเนิน “โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานใน ภาคอุตสาหกรรม” โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจูงใจผู้ประกอบการ ให้ดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน โดยอาศัย ความรู้และแนวทางการอนุรักษ์พลังงานที่มีอยู่แล้ว ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการได้นำไปประยุกต์ใช้ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

การเติบโตของโซลาร์ ในปี 2018

By WANNAKARN March 19, 2018 บทความที่น่าสนใจ โซลาร์เซลล์,พลังงานแสงอาทิตย์ ,โซลาร์รูฟท็อป

ยุคที่แผงโซลาร์เซลล์ (Solar cell) หรือเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์หรือบ้างก็เรียกกันให้เก๋ๆว่าเซลล์สุริยะ กำลังได้รับความนิยมจากประชาชนคนทั่วไปและภาคส่วนต่างๆ ของประเทศทั่วโลก เพราะได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างจากหลายทางว่าเป็นเทคโนโลยีที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้า