ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่จัดการด้านเศษอาหารได้ยั่งยืนที่สุดในโลก

By SUPUNNEE.M February 18, 2019 บทความที่น่าสนใจ ฝรั่งเศส,เศษอาหาร,การเกษตรเชิงนิเวศ,การเกษตร,เกษตรแห่งสหประชาชาติ,องค์การอาหาร,สิ่งแวดล้อม,ซูเปอร์มาเก็ต,ดิน,น้ำ,สภาพอากาศ,ชีวภาพ,ปุ๋ยเคมี

ปัญหาเรื่องเศษอาหารเป็นปัญหาที่ประสบกันทั่วโลก แต่ประเทศฝรั่งเศสจัดการทุกอย่างได้ดีโดยออกมาตราฐานเชิงรุกในการจัดการเกี่ยวกับเศษอาหารเพื่อส่งเสริมให้สุขภาพชีวิตที่ดี โดยนำการเกษตรเชิงนิเวศมาใช้คือ ปกป้อง ดิน น้ำ และสภาพอากาศ และส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมด้วยสารเคมีหรือการดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติและประชาชน

พลังงานหมุนเวียนในเยอรมัน

By SUPUNNEE.M February 15, 2019 บทความที่น่าสนใจ, ข่าวสาร, พลังงานทางเลือก เยอรมัน,พลังงานทดแทน,พลังงานหมุนเวียน,พลังงานนิวเคลียร์,พลังงานถ่านหิน,พลังงานสะอาด,พลังงานลม,แสงอาทิตย์,น้ำ,ก๊าซชีวภาพ,ก๊าซเรือนกระจก,สนธิสัญญาปารีส,ลดโลกร้อน

ประเทศเยอรมันโตแบบก้าวกระโดดด้านพลังงานทดแทนซึ่งมีเป้าหมายใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้ถึง 65 เปอร์เซ็นต์ ของทั้งหมดภายในปี 2030 รวมถึงจะยกเลิกการใช้พลังงานนิวเคลียร์ ภายในปี 2022 และยังมีการวางแผนระยะยาวในการเลิกใช้พลังงานถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว

ทั่วโลกหันมาลงทุนอุตสาหกรรมโซลาร์ฟาร์ม

By SUPUNNEE.M January 23, 2019 บทความที่น่าสนใจ, ข่าวสาร โซลาร์ฟาร์ม,พลังงานทดแทน,น้ำมัน,พลังงานแสงอาทิตย์,โรงไฟฟ้า,สภาวะโลกร้อน,ซาอุดีอาระเบีย,อินเดีย

สาเหตุจากนักวิจัย "เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม" จากรายงานว่าหลายประเทศมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลิตพร้อมทั้งส่งออกพลังงานทดแทนรายใหญ่ของโลก ประเทศซาอุดีอาระเบีย มีแผนจะลดการพึ่งพารายได้จากน้ำมันจึงโปรเจคเริ่มดำเนินการภายในปีนี้ 2019 และเสร็จสิ้นในปี 2030 เกี่ยวกับโซล่าร์ฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลกคาดว่าจะสูงถึง 200,000 เมกะวัตต์

เมืองในประเทศยูเครนที่กำลังถูกฟื้นฟูโดยพลังงานแสงอาทิตย์

By SUPUNNEE.M December 11, 2018 บทความที่น่าสนใจ, พลังงานทางเลือก โรงไฟฟ้า,พลังงานแสงอาทิตย์,โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์,

ยูเครนเปิดตัวโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นในเมือง เชอร์โนบิล (Chernobyl) ทางตอนเหนือของประเทศยูเครน ซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งเคยเกิดภัยพิบัติทางนิวเคลียร์ที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อ 30 ปี ที่ผ่านมา โรงงานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ที่ถูกปนเปื้อนด้วยสารกัมมันตภาพรังสีจากโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงขึ้นในอดีต

ประเทศเยอรมันค่าไฟติดลบ

By SUPUNNEE.M November 14, 2018 บทความที่น่าสนใจ, พลังงานทางเลือก ค่าไฟ,การผลิตไฟฟ้า,แสงแดด,ลม,แบตเตอรี่,พลังงาน,พลังงานหมุนเวียน,ไฟฟ้า,เครื่องผลิตไฟฟ้า,สูบน้ำ

ในประเทศที่พัฒนาแล้วต่างก็เคยประสบปัญหาในการผลิตไฟฟ้าได้มากเกินกว่าความต้องการของผู้บริโภค จนจะต้องมีการว่าจ้างผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อให้มาช่วยกันใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเกินออกมา และประเทศที่ประสบปัญหานี้บ่อยที่สุด ก็คือประเทศเยอรมัน เนื่องจากภายในประเทศเยอรมันนั้นมีการสงเสริมการลงทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนกันอย่างเต็มที่